Jainworld
Jain World
Sub-Categories of Kannada Languages
JAIN DHARMA KODUGE
  JEEVAN SADHANE
  JINA MANA
  PRASHNOTTAR MALIKE 
  ARVANTIGE
  RAJASTHANADA JAINAMANDIRGALU
  PROF. B. B. BAGIWAR
  HARIVANSHA BUDHAYAM
  SANATKUMARA CHARITHE
  ARDHANEMI PURANA
  TCHANDRAKODE
  JAINAGAMA ITIHASA DEEPIKE
  DANACHINTAMANI
  CHATURVIMSHA TITEERTAKARA ARAADHANA
  SHRI JINA SAHASRA NAM STOTRA
  HARIVANSHA PURANA
  JINA DHARMA DARPANA
  VADDARADHANEYA KATHEGALU
  NAYASENAN JAIN KATHEGALU
  ACHARYA SHRI KUNDKUND VIRACHITA SAMAYASAR
  BHAKTAMAR STOTRA KATHA SANGRAHA
  SADDHARMAMRUTA
  KANNADA NADINA VEERA JAIN MAHILEYARU
  ACHARYA SHRI SAMANTHABHADRA VIRACHITA RATNAKARAND SHRAVAKACHAR
  ACHARYA SHRI KUNDKUND VIRACHITA PANCHSTHIKAYA SANGRAHA
  ASHTAPAHUDA
  YOGASAR
  MOKSHAMAARG PRAKASHAK
  DRAVYA SANGRAHA
  JINA BHAJANSAR
  SAMYAKTVA KOUMUDI
  DASHA BHAKTI
  NANDEERSHWARA ASHTAHNIKA POOJADI SANGRAHA
  BHARATADA JAIN TEERTHAKSHETRAGALU
  MAHAPURANA SOOKTIGALU
  BHAKTAMARADI PANCHASTOTRA BHAVAPRAKASHIKA
  SAJJAN CHITTA VALLABHAH
  SAMAIK PAATH
  DWADASHANUPREKSHE
  HANNONDU NELEGALU
  ISHTOPADESHA
  APARAJITESHWAR SHATAK
  BHAVATRAYA PHALAPRADARSHI
  CHARITRYA CHAKRAVARTI
  JAINA SANSKRITI MATTHU AKSHATHA PUNJA
  PRAVACHANA PARIMALA
  PURUSHARTHA SIDDHYUPAYAH
  DARSHANAM DEVADEVASYA

JAIN DHARMA KODUGE PDF
JEEVAN SADHANE PDF
JINA MANA
By Dr.H.A.Parshwanath
PDF
PRASHNOTTAR MALIKE  PDF
ARVANTIGE PDF
RAJASTHANADA JAINAMANDIRGALU  PDF
PROF. B. B. BAGIWAR PDF
HARIVANSHA BUDHAYAM PDF
SANATKUMARA CHARITHE
By Terakanambi Bommarasa
PDF
ARDHANEMI PURANA
By Dr. T.V.Venkatachala
PDF
CHANDRAKODE
By Dr.Hampa
PDF
JAINAGAMA ITIHASA DEEPIKE
By M.D.Vasantha Raj 
PDF 
DANACHINTAMANI
By Prof.G.brahmappa
PDF 
CHATURVIMSHA TITEERTAKARA ARAADHANA
By.Panditratna A.Shanthiraja Shastry
PDF
SHRI JINA SAHASRA NAM STOTRA
PDF
HARIVANSHA PURANA by Acharya Jinasena
Translated and Compiled by Dr. T.V. Venkatachala Shastri
PDF
JINA DHARMA DARPANA - PRASHNOTTHARA MALA
By Shri. C. Ramachandra Syadvadi
PDF
VADDARADHANEYA KATHEGALU
Translated by Prof. G. Brahmappa
PDF
NAYASENANA JAIN KATHEGALU
Translated by Prof. G. Brahmappa
PDF
Acharya Shri Kundkund Virachita SAMAYASAR
Kannada Translation by Shri. M.B. Patil
PDF
BHAKTAMAR STOTRA KATHA SANGRAHA
G. Dharanendrayya.
PDF
SADDHARMAMRUTA
Shri. C. Ramachandra Syadvadi
PDF
KANNADA NADINA VEERA JAIN MAHILEYARU
Smt. S. Ratnamma.
PDF
Acharya Shri Samanthabhadra Virachita RATNAKARAND SHRAVAKACHAR
Pandit Shri Sadasukhdasji Kasaleewala
Kannada Translation By Shri M. B. Patil
PDF
Acharya Shri Kundkund Virachita PANCHSTHIKAYA SANGRAHA
Shri Himmathlal Jethalal Shah
Kannada Translation By Shri M. B. Patil
PDF
Acharya Shree Kundkund Virachita ASHTAPAHUDA
Kannada Translation by Shri. M. B. Patil
PDF
Yogi Samrat Acharya Shree Yogeendudev Virachita YOGASAR
Kannada Translation By Shri M. B. Patil
PDF
MOKSHAMAARG PRAKASHAK
By Pandit Shree Todarmalji
Kannada Translation By Shri M. B. Patil
PDF
Acharya Shree Nemichandra Virachita DRAVYA SANGRAHA
By Panditaratna Shree Yerturu Shantiraj Shastri
PDF
JINA BHAJANSAR
By Panditaratna Shree Yerturu Shantiraj Shastri
PDF
SAMYAKTVA KOUMUDI
By Panditaratna Shree Yerturu Shantiraj Shastri
PDF
Acharya Shree Kundkund (Prakrit)/Acharya Shree Poojyapad (Sanskrit) Virachita DASHA BHAKTI
Kannada Translation By Panditaratna Shree Yerturu Shantiraj Shastri
PDF
NANDEERSHWARA ASHTAHNIKA POOJADI SANGRAHA
By Panditaratna Shree Yerturu Shantiraj Shastri
PDF
BHARATADA JAIN TEERTHAKSHETRAGALU
Shree D. Padmanabhasharma (Bhuvanahalli)
PDF
MAHAPURANA SOOKTIGALU
Compiled By: Dr. M. A. Jayachandra
PDF
BHAKTAMARADI PANCHASTOTRA BHAVAPRAKASHIKA
Panditaratna Shree Yerturu Shantiraj Shastri
PDF
Acharya Shree Mallisena Virachita SAJJAN CHITTA VALLABHAH
By: Panditaratna Shree Yerturu Shantiraj Shastri
PDF
Acharya Shree Amitagati Virachita SAMAIK PAATH
Smt. Dhavalashri A. Patil
PDF
DWADASHANUPREKSHE
By: Panditaratna Shree Yerturu Shantiraj Shastri
PDF
HANNONDU NELEGALU
By Smt. Dhavalashri A. Patil
PDF
Acharya Shree Poojyapad Virachita ISHTOPADESHA
By: Panditaratna Shree Yerturu Shantiraj Shastri
PDF
Mahakavi Ratnakarvarni Virachita APARAJITESHWAR SHATAK
By Shri. A. R. Nagraj
PDF
Acharya Shree Kunthu Sagar Virachita BHAVATRAYA PHALAPRADARSHI
Translation by : Shri. Shrikant Bhujabali Shashtri
PDF
CHARITRYA CHAKRAVARTI (Munikula Pithamaha Acharya Shree Shanti Sagar Maharajara Romanchakari Jeevana Charitre)
By Shri. G. Padmaraj
PDF
JAINA SANSKRITI MATTHU AKSHATHA PUNJA
By : Smt. Kousalya Dharanendra
PDF
Acharya Shree Vidynandaji's PRAVACHANA PARIMALA
By Shri. B. Chandraiah, Moodbidri
PDF
Shree Amritchandrasuri Virachita PURUSHARTHA SIDDHYUPAYAH
Kannada Translation By: Panditaratna Shree Yerturu Shantiraj Shastri
PDF
DHARSHANAM DEVADEVASYA - Moodabidriya 18 Basadigala Darshana Kaipidi
PDF