Jainworld
Jain World
Sub-Categories of Lecture
Shri Triputibandhuji
Pandit Shri Bharilji
Br. Shri Sumat Prakash ji
Gurudev Shri Chitrabhanuji
Pramodaji Chitrabhanu
Acharya Vidhyanandji
Acharya Vidhyasagarji Maharj
Achrya Kunthusagarji Maharj
Mixed Jain Topics
Tattvarth Sootra
Ganadhipati Tulsi Maharaj
Dr. JaiKumar Jalaj
Papapji (Shri P. Mehta)

Jain Pravachans/Lectures on Various topics by Acharya Vidhyasagarji Maharaj and others

 
 1. ATITHI_SAMVIBHAG
 2. LAALTEN
 3. STHAPN8_7_98_S
 4. DAHEG
 5. MARTA
 6. KEWAL_GYAN_KI_MAHIMA
 7. BADE BABA KA CHALISA

 

 1. LAALTEN 
 2. PARSHVANATH TRACK 02 A 
 3. sootr1996
 4. sootr1996 9
 5. sootr1996 10

 1. Vidhyasagarji Maharaj - Sadhu and Shrawak
 2. Vidhyanandji - Syadvad
 3. Vidhyanandji - Shastra_Vanchan
 4. Vidhyanandji - Punya and pap
 5. Vidhyanandji - Atma - soul
 6. Vidhyanandji - Arjav
 7. VS_Janbuzkar Andhe bane.wma
 8. VS_Mukhada dekh le Darpanme.wma

 

 1. MANSNIRYAT
 2. JIN_SHASAN_KI_MAHIMA
 3. DARD
 4. BRADHO_KA_ANUBHAV
 5. RAJA_AUR_PRAJA____S
 6. GOOKULA
 7. RAJA_OR_PREJA
 8. SATY_KI_JEET__S
 9. CHAMDE_KA_TYAG
 10. GREH
 11. MATA_PITA_KI_SEVA_KA_FA
 12. PRAJA
 13. SANSKAR
 14. DIBBE_KA_DOODH__S
 15. ANNUSATION
 16. ATIT
 17. RAKSHA_BANDHAN__S
 18. RATRI_BHOJAN
 19. SOCH_SAMAJH
 20. PATI_AUR_PATNI_KI_MARYA
 21. AHARDAN
 22. AHINSHA
 23. RATRI_BHOJAN

 

 

 

 

 
 1. GATHA40_41_273_277__S
 2. GATHA41_42_278_281__S
 3. GATHA42_282_283__S
 4. GATHA42_43_284_290__S
 5. GATHA43_44_291_297__S
 6. GATHA44_45_298_304__S
 7. GATHA45_305_308__S
 8. GATHA46_308_310__S
 9. GATHA46_47_310_314__S
 10. GATHA47_48_315_320__S
 11. GATHA48_321_323__S
 12. GATHA49_324_326__S
 13. GATHA50_326__S
 14. GATHA50_51_326_331__S
 15. GATHA51_52_332_334__S
 16. GATHA52_53_335_338__S
 17. GATHA53_339_340__S
 18. GATHA54_341_342__S
 19. GATHA54_55_343_344__S
 20. GATHA55_56_345_350__S
 21. GATHA56_351_352__S
 22. GATAH57_353_355__S
 23. GATHA57_58_356_359__S
 24. GATHA58_59_360_362__S
 25. GATHA59_363_364__S
 26. GATHA59_365_366__S
 27. GATHA60_61_367_368__S
 28. GATHA61_371_376_31198_S
 29. GATHA62_369_370_21198_S
 30. GATHA63_377_378_41198_S
 31. GATHA64_379_51198_S
 32. GATHA64_65_380_381_71198_S
 33. GATHA65_382_384_91198_S
 34. GATHA66_385_387_101198_S
 35. GATHA67_388_390_111198_S
 36. GATHA68_391_394_121198_S
 37. GATHA68_395_397__S
 38. GATHA69_398_399__S
 39. GATHA70_400_401__S
 40. GATHA70_71_402_403__S
 41. GATHA71_403_404__S
 42. GATHA72_405_408__S
 43. GATHA72_73_409_414__S
 44. GATHA73_74_415_423__S
 45. GATHA74_75_424_430__S
 46. A86GATHA_431_436__S
 47. B87GATHA_437_444__S
 48. C88GATGA_445_449__S
 49. D89GATHA_450_452__S
 50. E90GATHA_453_459__S
 51. F91GATHA_460_465__S
 52. G92GATHA_466_470__S
 53. H93GATHA_473_475__S
 54. GATHA81_82_473_475__S
 55. GATHA82_83_476_478__S
 56. GATHA83_479__S
 57. GATHA84_480_482__S
 58. GATHA84_85_483_485__S
 59. GATHA85_486_488__S